Технологична модернизация в предприятието

“РЕПАК ГРУП” ЕООД има сключен договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Наименование на проекта/информацията: Технологична модернизация в предприятието.

Цел на проекта:
повиши ефективността на производствените процеси, чрез инвестиции в ново иновативно оборудване

По-висока производителност
подобряване на качеството и въздействието върху околната среда, ненанасяне на значителни вреди за шестте екологични цели по смисъла на Регламент (ЕС)2020/852 и принос за екологичния преход на страната.

Резултат:
– цифровизация и автоматизация на производствен процес;
– по-висока производителност;
– повишен производствен капацитет на предприятието.

  • Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NexGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „РЕПАК ГРУП“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа